Dr. D. Robert Adams

Associate Professor
CIS Grad. Chair
Office:D-2-236 MAK
Email:adamsr@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~adams
Office Phone:616-331-3885
Fax:616-331-2244

Courses Currently Taught


CIS675

Schedule

Summer 2018 (May 7, 2018 - August 7, 2018)
First Six Weeks Only (5/7-6/20)
CIS 675 1 as Scheduled
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am          
8:30am          
9:00am Office Hour
Online Only
       
9:30am        
10:00am          
10:30am          
11:00am          
11:30am          
12:00pm   Office Hour
Online Only
     
12:30pm        
1:00pm          
1:30pm          
2:00pm          
2:30pm          
3:00pm          
3:30pm          
4:00pm          
4:30pm          
5:00pm          
5:30pm          
6:00pm          
6:30pm          
7:00pm          
7:30pm          
8:00pm          
8:30pm          
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm