Dr. Christian Trefftz

Associate Professor
Office:C-2-110 MAK
Email:trefftzc@gvsu.edu
Website:http://www.cis.gvsu.edu/~trefftzc/
Office Phone:616-331-3646
Fax:616-331-2144

Courses Currently Taught

CIS162
CIS451

Schedule

Fall 2017 (August 28, 2017 - December 16, 2017)
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
7:00am          
7:30am          
8:00am CIS451 10
MAK B2235
  CIS451 10
MAK B2235
  CIS451 10
MAK B2235
8:30am    
9:00am CIS Student Success Center   Office Hour   Office Hour
9:30am    
10:00am Office Hour    
10:30am    
11:00am CIS451 20
MAK B2235
  CIS451 20
MAK B2235
  CIS451 20
MAK B2235
11:30am    
12:00pm   SoCIS Meeting MAK B2235   SoCIS Meeting MAK B2235  
12:30pm      
1:00pm CIS162 9
MAK B1116
  CIS162 9
MAK B1116
  CIS162 9
MAK B1116
1:30pm    
2:00pm   CIS162 9
HRY 115
     
2:30pm        
3:00pm        
3:30pm        
4:00pm          
4:30pm          
5:00pm          
5:30pm          
6:00pm          
6:30pm          
7:00pm          
7:30pm          
8:00pm          
8:30pm          
9:00pm          
9:30pm          
10:00pm